Application form

Be our partner institutionPlease load the Application form in your native language. Fill it in, print and send by post/fax or scanned to the AHICE Administrator in your country. The Administrator will register your institution.


(Wypełniony, podpisany i opatrzony pieczątką formularz prosimy odesłać na tu podany adres pocztą, faxem lub zeskanowany na e-mail: pl@ahice.net)Międzynarodowe Centrum
Kultury w Krakowie

Rynek Gł. 25
31-008 Kraków
fax: (12) 421 85 71


Formularz zgłoszeniowy
Serwis "Art and Heritage in Central Europe" [AHICE] jest opracowywany w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Informacje serwisu są udostępniane użytkownikom na stronie internetowej "www.ahice.net". MCK w Krakowie zastrzega sobie prawo redakcji nadesłanych materiałów.

Międzynarodowe Centrum Kultury jest także administratorem serwisu AHICE w Polsce i rejestruje instytucje, nadając im uprawnienia dostępu do strony internetowej, umożliwiając przez to samodzielne wprowadzenie informacji o ich własnej działalności.

Wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego oznacza, że wskazana w nim instytucja zgłasza gotowość współpracy z serwisem AHICE, polegającej na możliwości samodzielnego wprowadzania informacji dotyczących własnej działalności, oraz wyraża zgodę na bezpłatne udostępnianie użytkownikom serwisu tych informacji, a także danych wpisanych do pierwszej części (Instytucja) formularza zgłoszeniowego.


Data

Podpis osoby reprezentującej instytucję
oraz pieczątka instytucji